Logo

Duurzaam vermogensbeheer

We erkennen dat de wereld wordt geconfronteerd met uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid. Wij nemen op dit vlak een evenwichtige positie in. We nemen maatregelen om een positieve impact op het milieu te hebben door expliciet rekening te houden met duurzaamheid in de uitvoering van het portefeuillebeheer en fiduciair advies in samenspraak met de pensioenfondsklanten met wie we samen op een betekenisvolle wijze duurzaamheid in het beleid en de uitvoering daarvan te integreren.

De focus ligt op het toevoegen van echte waarde door impactvolle beslissingen te nemen op het vlak van duurzaam vermogensbeheer. We zetten ons in om via vermogensbeheer advisering en uitvoering de groei van duurzame bedrijven, die volgens ons van vitaal belang zijn voor het verbeteren van het milieu, mogelijk te maken. Tegelijkertijd begrijpen we dat de overgang naar een echt duurzame samenleving ook betekent dat er moet worden geïnvesteerd in meer traditionele sectoren om de pensioenen van de deelnemers veilig te stellen. 

Bij het geven van vermogensbeheer advies en het uitvoeren daarvan besteden we aandacht aan duurzaamheid. Bij de selectie en monitoring van alle vermogensbeheer mandaten houden we rekening met de verschillende duurzaamheid thema's die onze pensioenfondsklanten van belang vinden. Het is belangrijk dat duurzaamheid deel uitmaakt van de bedrijfscultuur van de vermogensbeheerders waar (delen van) het vermogensbeheer worden uitbesteed. Om deze reden wordt door ons bij elke selectie van een vermogensbeheer mandaat aandacht besteed aan de vraag of vermogensbeheerders voldoen aan wet- en regelgeving (SFDR) en algemeen aanvaarde duurzaamheidsprincipes (UN Global Compact). 

Bij de uitvoering van het vermogensbeheer kunnen we specifieke duurzaamheidsoverwegingen van onze klanten volledig op maat vormgeven, omdat we beschikken over eigen intern portefeuillemanagement. Dit betekent dat we in staat zijn om vrijwel elk beleid uit te voeren.
Uitsluitingenbeleid

Uitsluitingenbeleid

DPS sluit specifieke bedrijven en landen uit van investeringen. Daarbij houden we rekening met de overtuigingen van onze pensioenfondsklanten. Met name bedrijven die zich gedragen op een manier die niet verenigbaar is met de tien principes van het Global Compact van de VN, worden uitgesloten van investeringen door DPS.

CO2-reductiedoelstelling

Sinds 2018 heeft DPS een CO2-reductiedoelstelling vastgesteld voor de aandelenportefeuille die intern door DPS wordt beheerd.

Eind 2021 is een aangescherpte doelstelling gesteld om de CO2-uitstoot van de beleggingsportefeuille in 2030 verder te reduceren met 55% ten opzichte van de benchmark, de nulmeting zoals die in 2016 is uitgevoerd voor de beleggingscategorieën aandelen, investment grade credits en high yield US. DPS streeft naar een nihil CO2-uitstoot (100% reductie) in 2050.

CO2-reductiedoelstelling
Impact bonds

Impact bonds

Via impact bonds investeert DPS namens haar pensioenfondsklanten in investeringsmogelijkheden die kunnen helpen bij het oplossen van maatschappelijke en milieuproblemen, zoals armoede in ontwikkelingslanden of klimaatverandering. Beleggen in impact bonds biedt daarom een manier om een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke projecten en klimaatgerelateerde projecten. Impact bonds worden ook gedefinieerd als Green Bonds, Sustainability Related Bonds en Social Bonds.

DPS belegt vanuit haar duurzaamheidsovertuigingen ten minste 2,5% meer dan de mandaatbenchmark aan impact bonds in de verschillende vastrentende mandaten door DPS intern worden beheerd (nominale overheidsobligaties, inflation linked, high yield en bedrijfsobligaties). Elk jaar evalueren we of deze toewijzing verder moet worden verhoogd.

Monitoring duurzaamheidsambities

In 2015 formuleerde de VN de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) in het kader van de "2030 Agenda" voor duurzame ontwikkeling. De VN beschouwt deze SDG's als de meest urgente ontwikkelingsdoelen. De ontwikkelingsdoelen zijn onder meer gericht op armoedebestrijding, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, duurzame energie en klimaatverandering.

Het is de ambitie van de VN om regeringen, bedrijven, investeerders en individuen allemaal hun steentje bij te laten dragen om deze doelen te bereiken. DPS meet de bijdrage van haar SDG's van de beleggingscategorieën aandelen en bedrijfsobligaties.

Monitoring duurzaamheidsambities